Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
7,150,000
13,200,000
16,500,000
13,100,000
9,700,000
12,800,000
9,500,000
7,250,000
8,700,000
7,100,000
5,750,000
7,300,000
5,500,000
31,400,000
28,250,000
27,950,000
25,050,000
20,100,000
20,000,000
18,200,000